دانشگاه منچستر صفحه ای را به راهنمایی پژوهشگران در موضوع روش تحقیق اختصاص داده است. در این صفحه انواع روشهای تحقیق در علوم انسانی و اجتماعی به صورت متن و فیلم ارائه شده است. نشانی صفحه عبارتست از :

http://www.methods.manchester.ac.uk/methods/mixed-methods.shtml

در کتابخانه مجازی هم این پیوندها را وارد کردم.