وبگاه bepress.com را اساتید دانشگاه برکلی آمریکا بنیاد نهادند تا منابع اطلاعاتی مورد نیاز پژوهشگران را به صورت تمام متن و رایگان در اختیار آنها قرار دهد. تصادفا به این وبگاه برخوردم. داشتم در مورد نوشته های خانم بورگمن در گوگل پژوهشگر جستجو میکردم که به صفحه ی ایشان در bepress برخوردم و اتفاقا یکی از سخنرانی های ایشان و نیز یک پیشگفتار بر کتابی دیگر را از ایشان یافتم. در صفحه ی معرفی bepress آمده است که آن را پژوهشگران برای رفع نیاز پژوهشگران ساخته اند. بازدید کنید و لذت ببرید

http://www.bepress.com