عاقبت موفق شدم اصل کتاب علیه روش فایرآبند را به دست آورم. هرچند که غرق شدن در فلسفه ی علم را برای افرادی که رشته ی آنها فلسفه نیست پیشنهادنمیکنم اما مرور مداوم آثار فلسفه ی علم میتواند ورزشی برای ذهن انسان باشد.

فایرآبند در ابتدای کتاب خود آورده که "علم اساسا نهادی هرج و مرج گرایانه است: آنارشیسم نظری، انسانی تر از بدیل قانون-و-نظمی آن است و به احتمال قوی تری منجر به پیشرفت میشود". در جایی دیگر میگوید "هرچند آنارشیسم، فلسفه ی سیاسی چندان جذابی نیست ولی مطمئنا بهترین دارو برای معرفت شناسی و فلسفه ی علم است".

آلن چالمرز در کتاب چیستی علم: درآمدی بر مکاتب علم شناسی فلسفی، فصلی را به "معرفت شناسی نظم گریزانه فایرآبند" اختصاص داده است. در صفحه ی 158 به نقل از فایرآبند مینویسد: "تمام روش شناسیها، محدودیتهای خود را دارند و تنها قاعده ای که بقا میپذیرد همانا هرچیزی امکان پذیر است؛ میباشد".


ادامه مطلب ...