این تصویر یکی از بهترین روایت های بیان رابطه ی بین پژوهش، نشر وکاوش اطلاعات است. در لابلای واژه هایی که در چرخه ی فوق درج شده دنیایی از مفاهیم و فرایندهای علمی نهفته است. این چرخه دارای چهار لایه است. بیرونی ترین لایه به منابع اطلاعاتی دست اول، دست دوم و دست سوم اشاره دارد. در لایه ی بعدی همان منابع به تفصیل و مورد به مورد نام برده شده  است. البته منحصر به این موارد نیست. در لایه ی درونی تر فرایندی که منجر به محصولات یاد شده گردید نام برده و سرانجام در درونی ترین لایه جهت چرخش دایره را نشان میدهد که در جهت عقربه های ساعت تولید اطلاعات و دانش و در خلاف آن کاوش و بازیابی اطلاعات صورت میگیرد.


ادامه مطلب ...