مقدمه

مقدمه ای از آقای پروفسور فرامرز رفیع پور، جامعه شناس برجسته، خواندم با این مضمون که شخصیت علمی یک دانشگاهی در دوره ی کارشناسی شکل میگیرد و دوره های تحصیلات تکمیلی خیلی نمیتواند تاثیرگذار باشد. من میخواهم این عبارت را قدری گسترش دهم و بگویم شخصیت پژوهشگر در دوره های ابتدایی زندگی اش در خانواده و چارچوب علمی اش(دیسیپلین) در دبیرستان و دوره ی کارشناسی دانشگاه شکل میگیرد. اکنون با بسیاری از دانشگاهیان از جمله  خودم روبرو هستیم که الفبای پژوهش را به گونه ای نظام مند نمیدانند. مثلا آیا اصلا باید یادداشت برداری کرد؟چگونه باید یادداشت برداری کنیم؟ اکنون در زمان استیلای ابزارهای دیجیتال روش های یادداشت برداری دانشوران چگونه است؟ در کتاب لستر مطابق روشهای سال 1976 توضیح میدهد که چه روشهایی برای یادداشت برداری هست و به نظر من این روشها تغییری نکرده است ابزار او برگه ی یادداشت برداری است که امروزه تغییر کرده و کمند کسانی که بخواهنداز آنها استفاده کنند.  در مقابل کسانی هم که از روشهای دیجیتال استفاده کنند کمند و غالب افراد از کپی و چسباندن و بعد کمی تغییر استفاده میکنند.


ادامه مطلب ...