آنارشیسم علمی فایرآبند

در جای دیگر فایرآبند با پیش آگهی از سوءبرداشتی که میشد از نوشته هایش داشت فرق بین دانشمند "معقول و بوالهوس" را بیان میکند. دانشمند معقول به داشتن ایده ای خلاق محدود نمیشود و سعی دارد به روشهای عقلانی و قانع کننده درستی ایده ی خود را نشان دهد ولی دانشمند نامعقول به داشتن همان ایده ای اولیه قناعت کرده و به مسائل و مشکلات موجود در طرح خود اعتراف نمیکند.

انعکاس این نوع تفکر را امروزه در کنفرانس هایی که در سراسر جهان برگزار میشود میتوان دید. بسیاری از کنفرانس ها مقاله هایی را که دارای دیدگاه هایی ناقص ولی ارزشمند هستند پذیرش میکنند به این امید که ارائه دهنده بتواند ایده های خود را در مقابل متخصصان رشته مطرح، نقدهای آنها را بشنود و اندیشه های خود را تکامل دهد. متفکر نامعقول معمولا در همین مرحله متوقف میشود ولی اندیشمند واقعی از این فرصت برای تکامل ایده ی اولیه و تبدیل آن به فرضیه های قوی تر بهره میبرد.

اصل کتاب فایرآبند را در پیوند مقابل می یابید:http://monoskop.org/File:Feyerabend_Paul_Against_Method.pdf

همینطور در دانشنامه فلسفه استنفورد یک مدخل مفصل به فایرآبند اختصاص دارد:

http://plato.stanford.edu/entries/feyerabend/

/ 0 نظر / 25 بازدید