روایی و پایایی در پژوهش کیفی: پایایی

مثالی از توافق بین کدگذاران:

  • چهار کدگذار همگی از یک دفترچه کد مشترک  و نرم افزار Nvivo استفاده کردند؛
  • برای نیل به هدف فوق چهار کدگذار چند متن موجود در داده ها را خوانده و به طور مستقل کدگذاری کردند،
  • پس از کدگذاری مستقل چند متن، کدگذاران به اتفاق پژوهشگران ملاقات و سعی کردند دفترچه ی کد راکه شامل نام کد، تعریف آن و قطعه متنی که به هر کد منتسب بود پدید آورند؛
  • سرانجام سه متن دیگر مثلا 5، 6 و 7 را به طور مستقل کدگذاری و باهم مقایسه کردند. وضعیت مطلوب آنست که همه ی کدگذاران کد یکسانی را به متن خاص نسبت دهند. البته حالت ایده آل آنست که همه ی کدگذاران متن های مشابهی را استخراج و کدگذاری کنند ولی در عمل ممکن نیست. اغلب پژوهشگران روی عدد 80 درصد تشابه کدگذاری توافق نظر دارند.

برگرفته از :

Creswell, John, Qualitative inquirey and research design: choosing among five approaches, sage, 2007. pp. 201-220

/ 1 نظر / 417 بازدید
سعید نبوی

ممنون از مطالب مفیدتون دکتر