آموزش آمار

مفاهیم آماری کاربرد های گسترده و گاه تعیین کننده ای در پژوهش دارند. درک عمیق مفاهیم آماری، از سوی دیگر، در اغلب کتابهای درسی مورد عنایت قرار نگرفته است. پیوند زیر که مربوط به دانشگاه استون بیرمنگام است خبرنامه هایی را از سال 2005 منتشر کرده که به مفاهیم آماری مورد نیاز پژوهشگران پرداخته است.

خبرنامه های آماری دانشگاه استون

/ 0 نظر / 10 بازدید